About Me

My photo
A philanthropic spirit encompassed with an entrepreneurial mind, I am passionate about technology and the things technology can help people to achieve.

Thursday, September 13, 2012

Trinity - Wadiwa (Lyrics)

The song below was done before most Zimbabweans went to Diaspora, but it sums up the dream that most relationships failed to be despite promises & desire, chance & time rarely meet except for a priviledged few who could stick to their mhiko (vows), but whatever became of your relationship, this song will bring you tears, either of Joy or Pain. I remembered it playing in my head many times, it somehow identified myself as I journeyed into Diaspora, the poetry so vivid, the Shona so deep, thank you Trinity, you kept us strong & believing!!!
 
Chikamu Chekutanga
Wadiwa wepamwoyo, urikurarama?
Ndirikushuvira musi watichaonana,
ndinorota tichifamba, maoko akabatana,
ndimi dzerudo tichisasana,
tichinotandara, pamushana, pamutamba, patakasangana,
ndiwe uri muhana nemupfungwa dzakadzama,
gadzikisa hama kuda mumwe handichada,
misodzi yekufara pamatama patichaonana,
nekumbundirana, mufananidzo wako ndikautarisa,
ndipo pandinotanga kurangarira tigere paruware,
zuva ronovira, ndichiridza mbira, uchindiimbira,
ndakakuvimbisa ndichakuriritira, ndave kuchamhembe,
asi ndinogadzirisa…
Korasi
Asi ndorangarira, kufara kwedu,
nguva iye, tirikumukwerera,
asi ndorangarira (mhiko dzedu ndichakapfumbatira, haikona kundityira),
chiso chiye, kunaka sengirozi (mhiko dzedu ndichakapfumbatira, haikona kundityira),
uchindinyemwerera
Chikamu Chepiri
Ndinogara ndichifunga, pandaikuperekedza kunochera mvura,
une neshamwari dzako, ini nana Kevie,
hanzvadzi yako yakanditaka nemabwe, ndikamhanya samare,
zvisinei iye arisei? Wairesi yaakarayira ndakatenga, itarisirei,
Ndakawana basa asi kushanda hakusi nyore sezvandaifunga,
ndofumobata jongwe, ndodzoka ranyura, makava ohukura,
ndinenge ndopakura, zvinombindikunda,
asi pandinofunga zvatinoda kuva ndoramba ndakatsunga,
mhiko dzedu ndichakapfumbatira, haikona kundityira,
mhiko dzedu ndichakapfumbatira, haikona kundityira...
Korasi
Asi ndorangarira, kufara kwedu, nguva iye, tirikumukwerera,
asi ndorangarira (mhiko dzedu ndichakapfumbatira, haikona kundityira),
chiso chiye, kunaka sengirozi (mhiko dzedu ndichakapfumbatira, haikona kundityira),
uchindinyemwerera
 
 
Chikamu Chetatu
Izwi rako ndinorinzwa nguva dzose, richinditaurira,
 kuti ndiwe zvose, runako rwako rwunoita ndimere zenze,
nyangwe ndirikuno kure, handikanganwe, iwe uchiseka,
ndakakubereka, ndichidzedzereka,
ndichiti unorema, iwe uchiti ndinoshereketa,
nekuti ndinofuridzira nzeve dzako, ndozevezera,
mashoko anonyerekedza, hana yoroverera,
inguva chete mudiwa, ndinozviziva unombovarairwa,
uchipfuura munzvimbo dzataivarairwa....
 
Chikamu Chechina
Shiri dzichiimba, tigere zvedu, mujinga megomo,
ohh mvura ichinaya, tichidanana pedyo nerwizi, asi,
usakanganwe, mhiko dzedu dzatakatsidzirana,
iwe neni takasikirwana, handikurase, ini ndiri wako
Korasi
Asi ndorangarira, kufara kwedu, nguva iye, tirikumukwerera,
asi ndorangarira (mhiko dzedu ndichakapfumbatira, haikona kundityira),
chiso chiye, kunaka sengirozi (mhiko dzedu ndichakapfumbatira, haikona kundityira),
uchindinyemwerera
 
Listen to the full track here "Wadiwa"

4 comments:

 1. Replies
  1. I tried to Google them, only found one named Kelvin Tapie via facebook. He still sings but not at the level they were as a group Trinity. They had a good thing going on and their brand of music was appealing to everyone.

   Delete
 2. Was playing this song and felt the way you described it in your intro and decided to google the lyrics. thank you for the post, the song brings back great memories.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete